skip to Main Content
Den Agile Projektmetode Sikrer Fremdrift I Infomedia

Den agile projektmetode sikrer fremdrift i Infomedia

Infomedia arbejder løbende på at udvikle nye produkter og videreudvikle eksisterende produkter. For at understøtte dette fokus mest muligt har vi på tværs af alle afdelinger omlagt vores tilgang til projektledelse fra den klassiske ”vandfaldsmodel” til en mere agil tilgang. Det betyder et fokus på flere delmål, tættere samarbejde mellem it-afdelingen og forretningen samt øget fleksibilitet over for forandringer.

I store og komplicerede projekter er det umuligt at gardere sig mod alle risici, men den agile metode gør os i stand til hurtigere at reagere på uforudsete faktorer end den klassiske vandfaldsmodel. Med den klassiske projekttilgang forsøger man at planlægge hele projektet fra A til Z og tage højde for alle risici over en længere tidshorisont, forklarer Niels Bache, Infomedias Chief Content & Insights Officer.

Udfordringen med den tilgang er bare, at udviklingen i mediebranchen og på det teknologiske område går så stærkt, at store dele af projektets fundament hurtigt kan ændre sig radikalt.

”I de større projektforløb er de involverede specialister ofte nødt til at bruge store dele af deres tid på at korrigere for uforudsete faktorer, gentegne vitale dele af projektforløbet og dermed dybest set hele tiden revidere den samlede business case,” forklarer Niels Bache. ”Det koster både tid, ressourcer og motivation.”

Med den agile projekttilgang starter man langt mere åbent, ofte blot med en skitse af, hvor man gerne vil hen, og så deler man projektet op i mindre leverancer – de såkaldte sprints. Det gør det betydeligt nemmere at kontrollere, hvor langt man er nået undervejs, og at korrigere for uforudsete faktorer, fordi man laver mange synlige delleverancer.

Tæt kommunikation

En af dem, der har været dybt involveret i den agile omstilling, er Claus Lindquist Henriksen, Head of Production Development. Han forklarer, at man i agile projekter lægger stor vægt på, at specialisterne kommunikerer tæt under hele forløbet. I vores projekter bruger vi et agilt framework kendt som Scrum.

”I Scrum lægger man op til en meget kort og kontant mødeform. Til gengæld mødes man ofte – i perioder dagligt. På den måde kan man løbende drøfte de udfordringer, man er stødt på, og det er nemmere at huske og arbejdere videre med disse udfordringer, end hvis der går lang tid mellem møderne,” siger Claus Lindquist.

I Scrum-tilgangen opererer man med softwareudviklere, en Scrum Master, der agerer facilitator for alle projektdeltagere, samt forskellige repræsentanter for den kommercielle og produktionsmæssige del af forretningen. En af disse roller indtages af den såkaldte Product Owner, som ifølge Claus Lindquist har til opgave at analysere og formulere de udfordringer, som teamet står over for.

En anden repræsentant for forretningen er softwaretesterne, der skal tjekke, om softwareudviklernes arbejde lever op til specifikationerne, og om der er noget, som mangler at blive specificeret.

Vigtigheden af softwaretests

Netop at sikre et velfungerende samarbejde mellem softwareudviklerne og softwaretesterne har tidligere været en af vores store udfordringer, fortæller Thomas Blitz, Infomedias Chief Technology Officer.

”Udfordringen har været, at de ikke har haft samme sprog, og nok også i høj grad, at en del af teamet ikke har været gearet til at være softwaretestere i starten. Det skyldes til dels, at testernes baggrund er en anden end udviklernes. De har en baggrund som specialister i produktionen og har derigennem stor ekspertise i de systemer, der leverer indhold til kunderne,” forklarer Thomas Blitz.

“Det betyder, at det både har krævet tid og ressourcer at klæde specialisterne på til deres nye testopgaver. De har været igennem et formelt uddannelsesforløb og er nu certificeret til at teste metodisk. Samtidig har de tilegnet sig det tekniske ordforråd, som det kræver at have en tæt og daglig dialog med softwareudviklerne,” uddyber han. “Nu er vi langt forbi indkøringsfasen og de udfordringer, der er uundgåelige i starten”.

Ifølge Thomas Blitz har Infomedias omstilling til den agile projekttilgang været en succes, og han tilføjer, at alle udviklingsteams nu følger den agile metode.

Niels Bache mærker også en positiv forandring. ”Nu er vi langt bedre til at skifte gear og fokus i vores projekteksekvering,” siger han. ”Det gælder både i det enkelte team, de involverede afdelinger og på tværs af hele forretningen. Det har samtidig været en stor gevinst på flere af Infomedias strategiske indsatsområder.”

Back To Top