(English version below)

Forkortelser
I dashboardet bruges bogstavet K om tusinder, M om millioner og G om milliarder.

Metode
Sådan udregnes PR-score, reach og annonceværdi i Infomedias analyser.

PR-score
Infomedia arbejder med en numerisk værdi som ”kvalitets-måleværdi” formedieomtale. Vi kalder denne for PR-score. PR-scoren bygger på fem faktorer,der er afgørende for omtalens kvalitet: læsertal, eksponering i overskrift,eksponering i artiklen, størrelse på artiklen samt hvorvidt artiklen er positiv, neutral eller negativ. Den samlede PR-score i en analyse beregnes som et gennemsnit af alle artikler/indslags PR-score. Til måling af InfomediasPR-score benyttes en ordinalskala på fem trin. Skalaen går fra: +100(meget positiv) til -100 (meget negativ).

+51 til +100 er udtryk for en meget favorabel vinkling.
+21 til +50 er udtryk for en lettere positiv vinkling.
+0 til +20 er udtryk for en neutral vinkling.
+0 til -50 er udtryk for en lettere kritisk vinkling i omtalen.
-51 til -100 er udtryk for en meget kritisk vinkling i omtalen.

Reach (læsere/lyttere/seere)
Reach er summen af potentielle læsere, lyttere og seere af de enkelteomtaler. Det vil sige, at alle de enkelte omtalers individuelle potentielle reach lægges sammen til ét samlet reach. Der er derfor ikke tale om antallet af individuelle unikke læsere, lyttere eller seere men derimod summen af de potentielle eksponeringer.

Antallet af seere og lyttere i radio og TV er baseret på tal fra Gallup og udregnes som et gennemsnit over et halvt år.

Annonceomkostninger (DKK)
Som Medlem af AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) har Infomedia forpligtet sig til ikke at anvende estimeret annonceomkostninger (også kendt under navnet estimeret annonceværdi/EAV) uden samtidig at gøre opmærksom på de udfordringer, der kan være ved at benytte denne måleenhed som selvstændigt måleparameter. Ved at anvende begrebet ‘estimerede annonceomkostninger’ frem for ‘annonceværdi’ signalerer Infomedia at værdi og omkostninger ikke bør sammenblandes, samt at måleparameteret IKKE bør bruges som målestok for effekten af en presseindsats.

Udfordringerne er blandt andre:

  • at annonceomkostninger er baseret på estimererede annoncepriser, som ikke tager højde for hverken placering, størrelse, farver etc.
  • at annonceomkostninger ikke tager højde for kvaliteten af mediedækningen – altså tæller negativ medieomtale på lige fod med positiv og neutral medieomtale
  • at brugen af annonceomkostninger som måleenhed fremmer en tendens, som ikke nødvendigvis understøtter jeres organisation, idet annonceomkostninger begunstiger stor volumen frem for målrettet dækning
  • at de annoncepriser, som annonceomkostninger er baseret på, generelt er dalende, hvilket vil betyde et fald i annonceomkostninger, såfremt der sammenlignes med tidligere års annoncepriser

Yderligere info kan tilgås her: https://amecorg.com/2017/06/the-definitive-guide-why-aves-are-invalid/

Infomedia har naturligvis andre måleenheder, hvoraf en del pt. kræver, at medieindholdet gennemlæses og vurderes af Infomedias analytikere. Vi arbejder lige nu på at implementere AI/machine learning, som muliggør andre måleparametre, som ikke forudsætter manuel behandling af data.

Annonceomkostninger i Printmedier er beregnet ud fra den tilsvarende værdi, som en annonce i det pågældende medie ville have kostet, hvis artiklen var bragt som annonce. Overskrift og artiklens brødtekst omregnes fra antallet af ord til spaltemillimeter. Oplysninger om annoncepriser revideres løbende. Pris pr. spaltemillimeter er beregnet på grundlag af mediets annoncepriser for tekstsider i fire farver.

Annonceomkostninger i Radio og TV udregnes på baggrund af indslagets længde (max 3 min.), antallet af seere/lyttere (Gallup) samt annonceprisen pr. sek. i det givne medie. Priserne i TV er baseret på TV2’s priser og opdateres minimum én gang årligt. Priserne i radio er baseret på SBS’ priser og opdateres minimum én gang årligt.

Annonceomkostninger i Webkilder udregnes på baggrund af antallet af unikke brugere pr. uge (bruttolæsertallet) og mediets CPM-priser (annoncepris pr. 1.000 brugere). Annonceprisen på webmedier er en fast pris på det medie pr. artikel og er uafhængig af artiklens størrelse og placering på hjemmesiden.

Bemærk: Der er tale om listepriser.

Customer Care: support@infomedia.dk – 88 77 33 00

Abbreviations
In the dashboard, K is used for thousands, M for millions, and G for billions

Methodology
Below follows a description of how PR Score, Reach, and Estimated Ad Cost are calculated in Infomedias analyses.

PR Score
Infomedia uses a so-called PR Score to express the quality of media coverage.

The PR Score is determined by five factors: readership, exposure in headline, exposure in article, article size, and tone (whether the article is positive, neutral or negative). The total PR Score is an average for all articles and broadcasts.

An ordinal five-step scale is used for the PR Score. It ranges from +100 (very positive)to -100 (very negative).

+51 to +100 is an expression of a very favourable angle in relation to the client.
+11 to+50 is an expression of a favourable angle in relation to the client.
+0 to +10 is an expression of a neutral angle in relation to the client.
+0 to -50 is an expression of a slightly critical angle in relation to the client.
-51 to -100 is an expression of a predominantly critical angle in relation to the client.

Reach (Readers/listeners/viewers)
Reach is the calculated sum of potential readers, listeners, and viewers of the respective press coverage. Thus, it is not the total number of unique readers, listeners, and viewers, but the sum of the potential amount of exposures.

The number of viewers and listeners for radio and TV is based on the number derived from Gallup, which are calculated as an average for a half a year.

Estimated Ad Cost (DKK)
As members of AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) we, Infomedia, has obliged not to use Estimated Ad Cost (EAC) without emphasizing the challenges that can be present when enabling estimated ad cost as an independent measure. The challenges can be:

  • To use EAC as a measure in which is it mixed up as value and cost. Hence, that cost is used as measure for a value of, for example, the value of a press release.
  • That EAC are based on an estimated ad cost that does not take into consideration of placement, size, color, etc., of the press release.
  • That EAC does not take the quality of the media coverage into account.
  • That the use of EAC as a measure promotes a tendency, that does not necessarily support your organization, as EAC favors high volume instead of a determined coverage.
  • That the ad cost prices that EAC are based upon are generally dwindling. Thus, if EAC is compared with earlier years EAC, the EAC would probably be lower for the present year.

Additional information can be obtained at https://amecorg.com/2017/06/the-definitive-guide-why-aves-are-invalid/

Infomedia has other measures, in which some are, at the moment, dependent on that the press coverage has been perused and analyzed by Infomedia’s analysts. We are currently working on implementing AI/Machine Learning that would replace the manual process of processing data.

Ad cost for Print Media is calculated on the basis of what the corresponding cost for an ad in the repsective media if the article was published as an ad. The headline and the body text of the respective article are converted from the number of words to column inches. Information about the ad cost are continiously reevaluated. The price per column inch are calculated on the basis of the respective medias ad cost for text sides in four colours.

Ad cost for Radio and TV are calculated on the basis of the respective features length (max 3 minutes), the number of viewers/listeners (from Gallup) and the ad cost per second for the respective media. The prices for TV ads are based on TV 2’s prices, which are updated minimum once a year. The prices for radio ads are based on SBS’ prices, which are updated minimum once a year.

Ad cost for Web sources are calculated on the basis of the number of unique users per week (readership) and the respective media’s CPM-prices (ad cost per thousand user). Ad cost for web media are a fixed price for the respective media per article, which are independent of the size of the article and the placement on the web site.

Notice: It is list prices

Customer Success: support@infomedia.dk – 88 77 33 00